Disclaimers

 

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf GJ Waardenburg
Hoewel de informatie op de website van Automobielbedrijf GJ Waardenburg met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Automobielbedrijf GJ Waardenburg geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden tevens behouden wij het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.
Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Automobielbedrijf GJ Waardenburg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Proefrit occasion geheel voor eigenrisico  bij gemaakte schade occasion direct verkocht aan de gene die de proefrit heeft gemaakt.
Legitimatie plicht tevens maken wij een kopie en houden wij in ons bezit.
Gemaakte overtredingen en boetes voor rekening persoon van de gemaakte proefrit.
 

 Algemene verkoopvoorwaardes.
Opdrachtbevestingen per e-mail zijn rechtsgeldig en bindend. Bij het ontbinden van een opdrachtbevestiging dient men dit binnen 5 werkdag schriftelijk per e-mail of post te bevestigen. Bij het annuleren van een koopovereenskomst wordt 15% annuleringskosten in rekening gebracht over de totale koopsom. 
 

Handtekening Lightwire

Powered by Drupal